info  
 

Welke meldingen zijn ontvankelijk en worden geregistreerd in
de databank van de Ombudsdienst ?

 
 

 

 

 

Een melding (= vraag om inlichtingen of klacht) wordt automatisch opgenomen in het bestand onder het nummer AIRPORTMEDIATION……. als de melder alle verplichte gegevens van het elektronisch meldingsformulier heeft ingevuld.
Als de melding ontvankelijk is op grond van de hieronder vermelde criteria wordt deze geregistreerd onder het toegekende dossiernummer.
Indien de melding onontvankelijk is, wordt het dossiernummer uit het bestand verwijderd.
Een vraag om inlichtingen wordt onderscheiden van een klacht.
Een klacht kan niet telefonisch ingediend worden. ALLEEN schriftelijke klachten worden in aanmerking genomen.
De melder brengt een klacht onder in één van de volgende categorieën:
Periodeklacht = een klacht over (geluids)hinder door het vliegverkeer van/naar de luchthaven Brussel-Nationaal gedurende één of meerdere periode(s) van de dag/nacht;
Vliegtuigklacht = een klacht over (geluids) hinder door een vliegtuig van/naar de luchthaven Brussel-Nationaal;
Algemene klacht = een klacht in algemene bewoordingen over diverse aspecten, gerelateerd aan vliegverkeer van/naar de luchthavenBrussel-Nationaal en (geluids)hinder.
Anonieme of niet-persoonsgebonden meldingen zijn onontvankelijk.
Om een adequaat antwoord op een melding te kunnen geven, dient de Ombudsdienst immers te beschikken over naam en adres. De dienst dient het causaal verband (de link) na te gaan tussen de hinder die men op een bepaald tijdstip in de woonplaats heeft ondervonden en een vliegtuig dat / vliegtuigen die dan op weg was / waren naar of vertrokken van de luchthaven Brussel-Nationaal.
Meldingen, waarin sprake is van uitingen die gepaard gaan met onheus taalgebruik, provocaties, beledigingen en/of bedreigingen met fysiek geweld ten aanzien van bepaalde personen of organisaties zijn onontvankelijk en worden niet geregistreerd.
Een melding is eveneens onontvankelijk en wordt niet geregistreerd indien :
1. het niet gaat om hinder veroorzaakt door vliegverkeer van en naar Brussel-Nationaal;
2. deze niet door de melder zelf wordt ingediend;
3. deze deel uitmaakt van een reeks repetitieve meldingen van eenzelfde melder binnen eenzelfde tijdspanne over eenzelfde gebeurtenis.
Bovendien is een klacht alleen ontvankelijk indien deze binnen de 14 kalenderdagen na de ondervonden hinder is aangemeld bij de Ombudsdienst.
Telkens als een vraag of klacht onontvankelijk is, wordt het dossiernummer uit het bestand verwijderd en wordt de melder hiervan binnen de 14 kalenderdagen op de hoogte gebracht.
Indien een melding per brief of fax wordt verstuurd, zal de ontvankelijkheid ervan onderzocht worden op basis van de hierboven vermelde criteria en kan deze desgevallend geregistreerd worden.
Meldingen die verstuurd worden naar de e-mailadressen van de medewerkers van de Ombudsdienst, van de FOD Mobiliteit en Vervoer of van de Beleidscel van de bevoegde minister of staatssecretaris worden niet in aanmerking genomen en zijn onontvankelijk. Meldingen kunnen elektronisch enkel via het meldingsformulier verstuurd worden.
Indien men een telefonisch antwoord wenst op een melding, is het evident dat men een telefoonnummer (vast nummer of gsm) vermeldt in het meldingsformulier. Indien men een antwoord per e-mail wenst, is dit niet nodig en dient dit veld niet ingevuld te worden.