Voorstelling van de Ombudsdienst

 
> Oprichting

Koninklijk Besluit van 15 maart 2002
154 KB

> Doelen :

Op voorstel van de minister van Mobiliteit en Vervoer heeft de ministerraad van 1 juni 2001 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de oprichting van de onafhankelijke Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal binnen het ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

 

Deze maatregel beoogt de ontwikkeling van een dienst voor omwonenden, gemeentebesturen en luchtvaartmaatschappijen die het mogelijk maakt

>> de trajecten van de vliegtuigen en de ontwikkeling van de veroorzaakte geluidshinder te controleren en te volgen,
>> de burgers te informeren en
>> hun klachten en bezwaren te behandelen.

 

Met de door buurtverenigingen reeds lang gevraagde oprichting van deze dienst, sluit België aan met de landen die het verst gevorderd zijn inzake informatieverstrekking en de behandeling van klachten, waaronder Nederland of Frankrijk (ACNUSA - Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires).

 


> Opdrachten :
De opdrachten van de bemiddelingsdienst werden als volgt bepaald :
> Het verzamelen en het behandelen van de klachten en de suggesties van de omwonenden over het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal;
> In functie van de ontvangen klachten, het verzamelen en het verspreiden van de informatie over de gevolgde trajecten en de geluidshinder van de vliegtuigen die de luchthaven Brussel-Nationaal gebruiken;
> Het verzamelen, het registreren en het analyseren van alle pertinente inlichtingen voor het behandelen en het bepalen van de oorzaken van klachten van de omwonenden van de luchthaven;
> Het up-to-date houden van de documentatie over de geluidshinder en de trajecten van de vliegtuigen op de luchthaven Brussel-Nationaal;
> De bemiddeling vergemakkelijken tussen alle partijen die bij de activiteiten op de luchthaven betrokken zijn;
> Een logistieke en administratieve steun verlenen aan het Overlegforum dat de verschillende partijen die hinder ondervinden van overvliegende vliegtuigen regelmatig rond de tafel moet brengen (Gewesten, Provincies, Gemeenten, Opératoren en Verenigingen van omwonenden).
Daarnaast, zal de Ombudsdienst een jaarverslag van de activiteiten overmaken aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer. Dit verslag omvat suggesties en voorstellen betreffende de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal en meerbepaald op het vlak van de huidige geldende normen, de meetresultaten en de gebruikte vliegtuigtypes.
Door het oprichten van een dergelijke onafhankelijke en autonome Ombudsdienst concretiseert de regering de verbintenis die werd aangegaan in het kader van het akkoord van 11 februari 2000 betreffende de luchthaven Brussel-Nationaal. Vanuit een bezorgdheid voor transparantie en objectiviteit ten opzichte van het publiek, concentreert de Ombudsdienst door middel van een uniek loket dat voor iedereen bereikbaar is (autoriteiten, burgers en ondernemers), de middelen en de nodige bekwaamheden om informatie te verschaffen met betrekking tot de lawaaihinder om klachten en suggesties te verzamelen en te behandelen en om de bemiddeling te vergemakkelijken tussen de diverse partijen die bij deze problematiek betrokken zijn.

> Werking :
De Ombudsdienst werkt onafhankelijk van de diensten van het Directoraat-Generaal Luchtvaart die verantwoordelijk zijn voor de luchtwaardigheid, de veiligheidskeuring, luchtvaartoperaties, het onderhoud en de uitreiking van vergunningen. In het algemeen staat de Ombudsdienst ook los van elke partij die rechtstreeks betrokken is bij zijn opdrachten. In het belang van de uitvoering van deze opdrachten mag dit de samenwerking met deze verschillende instanties echter niet in de weg staan.
De Ombudsdienst voert zijn opdrachten uit in alle onafhankelijkheid en beschikt in redelijke mate en binnen een redelijke termijn over de gegevens van het Directoraat-Generaal Luchtvaart, de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal en Belgocontrol die nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten. Hierbij wordt geen afbreuk gedaan aan de vertrouwelijkheidclausules die in de luchtvaart gebruikelijk zijn.