Wie zijn we?

Basiswetgeving

15 MAART 2002.- Koninklijk besluit houdende de oprichting van een Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende de herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de reglementering van de luchtvaart inzonderheid op artikel S. eerste lid;

Gelet op het regeerakoord van 11 februari 2000, inzonderheid op punt 3.4. 2°;

Gelet op het advies van de Inspecteur Van Financiën, daterend van 14 maart 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van d eMinister van Begroting, gegeven op 31 mei 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer;

Besluit:

Artikel 1.
Binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructurr wordt een autonome Ombudsdienst opgericht met de volgende opdrachten:
  • informatie verzamelen en verspreiden in verband met de gevolgde trajecten en de veroorzaakte hinder door de vliegtuigen die gebruik maken van de luchthaven van Brussel-Nationaal in functie van de ontvangen klachten;
  • de klachten en suggesties van de buurtbewoners over het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal verzamelen en behandelen:
  • de activiteiten van het Overlegforum waarvan sprake in artikel 10, van dit besluit vereenvoudigen door hem een logistieke en administratieve steun te geven en de informatie nuttig voor zijn werking.

Art 2. Deze dienst functioneert onafhankelijk, met name ten opzichte van de diensten van het Bestuur der Luchtvaart die verantwoordelijk zijn voor de luchtwaardigheid, de certificatie, de luchtvaartoperaties, het onderhoud, het afleveren van vergunningen, en in het algemeen voor alles wat voortvloeit uit haar toevertrouwde taken. Dat belet niet dat de dienst in het belang van bet voortzetten van die verschillende opdrachten met die verschillende instanties kan samenwerken.

Art. 3. Deze diesnt voert zijn opdrachten in alle onafhankelijkheid uit en doet, binnen redelijke mate en termijn en zonder schending van de vertrouwelijkheidclausules die gebruikelijk zijn in de luchtvaartsector, beroep op alle informatie waarover het Bestuur de Luchtvaartsector, de exploitant van de luchthaven Brussel-Nationaal en Belgocontrol, beschikken en die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn taken.

Art. 4. § 1er De dienst heeft minstens een directeur (adviseur) -coördinator in dienst die belast is met de verschillende taken die in onderhavig besluit worden aangegeven. Hij wordt bijgestaan door verschillende gespecialiseerde medewerkers.

§2. De personeelsleden van deze dienst mogen geen lid zijn, aangesloten zijn bij of enige band hebben met bedrijven, organismen, organisaties en instelligen die een luchthaven uitbaten of controleren, noch deel uitmaken van een belangengroep van buurtbewoners of ter verdediging van het leefmilieu.

Art. 5. De opdrachten van de dienst omvatten het verzamelen, registreren en analyseren van alle inlichtingen die relevant zijn om de orrzaken van de klachten van de buurtbewoners te behandelen en te bepalen. De directeur (adviseur) maakt een jaarveslag van de activiteiten over aan de minister die bevoegd is voor de luchtvaart. In dit jaarverslag worden de vragen opgenonem die worden besproken door het Overlegforum waarvan sprake in artikel 10, van onderhavig besluit.

Art. 6. Om zijn opdrachten te vervullen mag de dienst de hulp vragen van experts.

Art. 7. Op elke klacht wordt binnen de vijftien dagen na ontvangst een gepast antwoord geforumleerd. Voor complexe klachten kan deze termijn worden verlengd naargelang de strikte noodzakelijkheid om alle nuttige inlichtingen te verzamelen en te analyseren.

Art. 8. Binnen de dienst mogen werkgroepen worden opgericht die belast zijn met de voorbereiding van het onderzoek van specifieke problemen die moeten worden voorgelegd aan het Overlegforum, waarvan sprake in artikel 10, van onderhavig besluit.

Art. 9. De dienst houdt de documentatie over de geluidshinder en de trajecten van de vliegtuigen op de luchthaven Brussel-Nationaal up-to-date.

Art. 10. De Ombudsdienst werkt samen met een nog op te richten Overlegforum. Dat forum wordt opgericht met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de luchthaven Brussel-Nationaal en de geluidshinder die door het gebruik daarvan wordt veroorzaakt. De dienst staat ook in voor het secretariaat van dat forum.

Art. 11. Dit besluit wordt van kracht op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12. De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Transport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2002.

ALBERT

Van Koningswege: De minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. Durant.