Privacy

De persoonsgegevens die ons via de website worden overgemaakt worden door de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal (Directeur: Philippe Touwaide, mail: philippe.touwaide@mobilit.fgov.be) verwerkt en enkel gebruikt voor de behandeling van uw dossier en/of voor het verstrekken van inlichtingen. Op grond van verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u onder meer het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig te verbeteren en om kennis te krijgen van de voorziene beroeps- en inzagemogelijkheden.

Voor nadere inlichtingen ter zake kan u terecht op het functioneel mailadres: dpo@mobilit.fgov.be.

U vindt alle verdere pertinente informatie over privacy en verwerking van persoonsgegevens op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.